imdbN/A

The Hundred Regiments Offensive (Chiến Tuyến Khốc Liệt)

Poster
The Hundred Regiments Offensive 2015 kể về những năm 1940 chiến tranh chống phát xít của thế giới bước vào giai đoạn khó khăn nhất.